Polityka Prywatności

Polityka prywatności www.robco.technology

Szanowny Użytkowniku!

Korzystając ze strony internetowej www.robco.technology przekazujesz Nam Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje o tym jakie Twoje dane osobowe posiadamy, w jakim momencie je zbieramy, do czego je wykorzystujemy, a także jakie przysługują Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas tych danych.

Chcielibyśmy Cię zapewnić, że przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L. z 2016 r., Nr 119, s. 1; dalej: RODO), ale również przepisach polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Robco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Równinna 13B

87-100 Toruń

Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 730745.

Poniżej pozostałe Nasze dane:

 1. NIP 8792701655 

 2. REGON 380159370 

 3. e-mail info@robco.technology

Rodzaj przetwarzanych danych

Korzystając z Naszej strony internetowej udostępniasz Nam przede wszystkim swoje dane osobowe zawarte w plikach cookies. Są to między innymi informacje o Twoim urządzeniu czy rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Więcej informacji o stosowanych przez Nas plikach cookie znajdziesz w dalszej części niniejszej Polityki.

W przypadku skorzystania przez Ciebie z udostępnionego na stronie formularza kontaktowego będziemy również przetwarzali Twoje dane w postaci adresu poczty elektronicznej, a także innych, dobrowolnie podanych przez Ciebie danych (np. imienia i nazwiska), w celu obsługi korespondencji i udzielenia Tobie wyczerpującej odpowiedzi.

W razie korzystania z usługi Google Maps na Naszej stronie, Google będzie zbierało szereg Twoich danych, w tym w szczególności dotyczących lokalizacji. W razie korzystania z Naszej strony będąc zalogowanym na swoim koncie Google, przeglądanie Naszej strony zostanie powiązane z Twoim kontem. Więcej informacji znajdziesz na Polityce Prywatności Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).

Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju lub ilości przetwarzanych przez Nas Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz zwrócić się do Nas z odpowiednim pytaniem.

Nadzór nad przestrzeganiem ochrony Twoich danych osobowych

Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące sposobu czy zakresu przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych lub przysługujących Tobie z tego tytułu praw, prosimy o kontakt z Nami, korzystając z tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej (na adres: info@robco.technology). Wybór środka komunikacji zależy od Ciebie.

Odbiorcy danych

Prawidłowe działanie strony internetowej i poszczególnych jego funkcjonalności możliwe jest dzięki pomocy innych podmiotów, które dostarczają określone rozwiązania informatyczne, w tym rozwiązania analityczne i statystyczne, w związku z tym mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych.

Są to następujące podmioty:

 1. Google Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia – w zakresie analizy danych analityczno – statystycznych ruchu na Naszej stronie internetowej za pośrednictwem aplikacji Google Analytics,

 2. Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone – w zakresie w jakim korzystasz z usługi Google Maps na Naszej stronie internetowej,

 3. LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Dublinie – w zakresie, w jakim skorzystasz z bezpośredniego linku na Naszej stronie internetowej, który przekieruje Ciebie na serwis LinkedIn,

 4. Zenbox Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (KRS 414281) – w zakresie usług hostingowych.

Pragniemy wyjaśnić, że Irlandia jest Państwem Członkowskim Unii Europejskiej i podmioty tam zarejestrowane są zobowiązane stosować te same zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO, co polskie podmioty. Według oświadczeń Google i LinkedIn zawartych w ich politykach prywatności, dane osobowe użytkowników zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej są przetwarzane przez podmioty zarejestrowane w Dublinie (Irlandia). W związku z korzystaniem z usługi Google Maps Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych, przy czym przekazywanie tych danych odbywa się każdorazowo na postanowieniach Tarczy Prywatności (tzw. Privace Shield) lub na podstawie standardowych klauzul umownych, czyli jednym z narzędzi przewidzianych przez przepisy RODO umożliwiających transfer takich danych.

W związku z korzystaniem przez Nas z usług hostingowych dostarczanych przez podmiot zewnętrzny, który również korzysta z usług innych podmiotów, Twoje dane mogą być przekazywane również do innych podmiotów, w tym również do podmiotów mających siedzibę w innych Państwach. Listę takich odbiorców znajdziesz tutaj: https://zenbox.pl/files/giodo/odbiorcy_danych_osobowych.pdf.

Twoje dane osobowe nie będą natomiast przekazywane do organizacji międzynarodowej.

Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Cele, podstawy prawne przetwarzania i okres przechowywania Twoich danych osobowych ilustruje poniższa tabela:

Cele przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania danych
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Naszej strony (np. identyfikacja użytkowników i sposobu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną) Nasze prawnie uzasadnione interesy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Czas niezbędny do osiągnięcia wskazanego celu, nie dłużej jednak, niż przez czas korzystania z Naszej strony (w tym przechowywania cookies na Twoim urządzeniu)
Prowadzenie czynności analityczno – statystycznych ruchu na Naszej stronie internetowej. Nasze prawnie uzasadnione interesy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Czas niezbędny do osiągnięcia wskazanego celu, nie dłużej jednak niż przez 1 miesiąc.
Obsługa korespondencji Nasze prawnie uzasadnione interesy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku danych osobowych przekazanych w szerszym zakresie, niż wynika z formularza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przez czas utrzymywania korespondencji między Nami, nie dłużej jednak niż do czas zarchiwizowania korespondencji mailowej.
Korzystanie z usługi Google Maps Nasze prawnie uzasadnione interesy. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Do czasu usunięcia plików cookie.

Przysługujące Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. dostępu do Twoich danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania informacji o tym jakie dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,

 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,

 3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,

 5. żądania usunięcia przez Nas Twoich danych, o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne do osiągnięcia jednego z celów, o których mowa w niniejszej polityce albo zachodzą inne przypadki przewidziane w przepisach RODO,

 6. cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie przez Nas Twoich danych – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia zgody,

 7. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania – poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Profilowanie

Nie wykorzystujemy Twoich danych do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Takie profilowanie może być jednak prowadzone przez Google Ireland Ltd, Google LLC lub LinkedIn Ireland Unlimited Company.

Dobrowolność podania danych osobowych

Wchodząc na i korzystając z Naszej strony internetowej godzisz się na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies.

Korzystając z formularza kontaktowego i udostępniając Nam w ten sposób swoje dane osobowe, również robisz to całkowicie dobrowolnie. Niepodanie danych kontaktowych uniemożliwi odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Informacja o plikach cookies i podobnych technologiach

Korzystając z Naszej strony internetowej godzisz się na stosowanie przez Nas tzw. plików cookies. Są to pliki, które Nasza strona internetowa wysyła do Twojej przeglądarki. Pozwalają one zapamiętać Naszej stronie internetowej informacje na temat Twojej wizyty. Na Naszej stronie internetowej korzystamy jedynie ze statystycznych plików cookie, co wiąże się z korzystaniem z usługi Google Analytics. Takie pliki pomagają zbierać dane, dzięki którym wiemy, jak korzystasz z Naszej strony internetowej, poprzez generowanie raportów ze statystykami na temat używania Naszej strony. Pliki te nie identyfikują Twojej tożsamości.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w plikach cookies. Możesz to jednak zmienić w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach:

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Musisz jednak mieć świadomość, że ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność lub prawidłowość działania Naszej strony internetowej.

Link LinkedIn

Zdecydowaliśmy się również skorzystać na Naszej stronie internetowej z linku do serwisu LinkedIn, który przekierowuje Ciebie bezpośrednio na Nasz funpage na tym serwisie.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 27.07.2021

Wszelkie zmiany Polityki będą opublikowane na Naszej stronie internetowej, o czym zostaniesz powiadomiony.