Projekty UE

europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego

ROBCO Sp. z o.o. realizuje w okresie od 01.03.2021r. do 29.08.2022 r. projekt nr POIR.02.03.02-04-0051/20 pt. „Opracowanie innowacyjnego produktu w postaci maszyny do produkcji worków na zwłoki na zlecenie ROBCO Sp. z o.o.”

Celem głównym projektu jest skorzystanie z proinnowacyjnych usług świadczonych przez jednostki naukowe.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie wdrożenie do oferty Wnioskodawcy nowego produktu w postaci maszyny do produkcji worków na zwłoki.

Miejsce realizacji projektu: ul. Równinna 13B, 87-100 Toruń

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Etap I usługowy – konkurs ogólny, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Całkowita wartość projektu: 492 000,00zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 340 000,00zł

europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego